#!/bin/sh
scores=80
if [[ $scores -gt 85 ]]; then
echo "very good!";
elif [[ $scores -gt 75 ]]; then
echo "good!";
elif [[ $scores -gt 60 ]]; then
echo "pass!";
else
echo "no pass!"
fi